REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lulu-love.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży Towarów Sklepu internetowego Lulu-love.pl i stanowi integralną część Zamówień, a także umów zawieranych z Użytkownikami.

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta Klienta, warunki i zasady składania Zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji uprawnień tytułu rękojmi.

Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sklepu internetowego, a także do naprawienia szkody, jaką Sklep internetowy poniesie przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza Zamówienia (o przebiegu transakcji w § 5 Regulaminu).

W niniejszej Umowie następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

Klient/Użytkownik – osoba zamierzająca dokonać zakupu Towaru i zawierająca Umowę w Sklepie internetowym i zarejestrowana na www.Lulu-love.pl,

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywającą Towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działalności gospodarczej nierejestrowanej prowadzonej przez Joannę Makowiecką zamieszkałą w Poznaniu ul. Michałowska 20/9, 60-645 Poznań, www.Lulu-love.pl,

Sklep internetowy – działalność gospodarcza nierejestrowana prowadzona przez Joannę Makowiecką, zamieszkałą w Poznaniu przy ul. Michałowskiej 20/9, 60-645 Poznań, adres e-mail: kontakt@lulu-love.pl, www.Lulu-love.pl,

Towar – produkty oferowane przez Sklep internetowy za pośrednictwem portalu znajdującego się na stronie www.Lulu-love.pl,

Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sklepem internetowym a osobą fizyczną lub prawną nabywającą Towary oferowane przez Sklep internetowy,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik wraz z zarejestrowaniem się na portalu www.Lulu-love.pl prowadzonym przez Sklep internetowy i po zaakceptowaniu treści Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych przez Sklep internetowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego przez niego Zamówienia i zawartej Umowy z Sklepem internetowym oraz w celach marketingowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sklep internetowy zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182).

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Użytkownika, Sklep internetowy uzyskuje w wyniku rejestracji przez Użytkownika na platformie www.Lulu-love.pl.

Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Sklep internetowy.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym dla celów marketingowych.

Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep internetowy swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone przez Użytkowników dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Sklepu internetowego, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Usunięcie profilu Użytkownika powoduje, iż dane osobowe mogą być usunięte przez Klientów ze Sklepu internetowego (www.Lulu-love.pl) według ich uznania i w każdym czasie.

§ 3

OFEROWANY TOWAR I CENA

Informacje zamieszczone na stronie www.Lulu-love.pl prowadzonej przez Sklep internetowy, jak również udostępniane w drukowanych wydawnictwach Sklepu internetowego, ulotki reklamowe i inne publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sklep internetowy mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

W przypadku zakupu określonego Towaru Klient uzyska informację o oferowanym Towarze, w tym jego nazwę oraz opis, stosownie do rodzaju Towaru, a także innych danych, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Sklep internetowy odpowiada jedynie za ceny i opisy Towarów zamieszczone na jego stronie www.Lulu-love.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sklepu internetowego podmioty, jak np. porównywarki cenowe wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sklepu internetowego.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili zapłaty całej ceny.

Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w Towarze bez wyraźnego, w tym w szczególności pisemnego zezwolenia Sklepu internetowego.

Przedmiotem transakcji są Towary wymienione i udostępnione na stronie www.Lulu-love.pl, opisane w chwili składania przez Klienta Zamówienia i określone przez Sklep internetowy jako “dostępne”. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była zawsze aktualna. W przypadku Towarów niedostępnych w danym momencie, Sklep internetowy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta, który zawarł ze Sklepem internetowym Umowę, o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sklepu internetowego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.

Sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia z powodu braku dostępności Towaru bądź z innych przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego. W takiej sytuacji obsługa niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Sklep internetowy zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu zapłaconej kwoty. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sklepu internetowego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.

§ 4

OGRANICZENIE DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa dostępu do Sklepu internetowego, w tym dokonywania Zamówień i zawierania Umów w Sklepie internetowym, w przypadku gdy:

dokonując Zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację Zamówienia przez Sklep internetowy,

naruszył przy dokonywaniu Zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu internetowego, jego pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi,

jego działanie w ramach Sklepu internetowego zostanie uznane przez Sklep internetowy na naruszające prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Decyzję o ograniczeniu dostępu lub pozbawieniu Klienta dostępu do Sklepu internetowego podejmuje Sklep internetowy na podstawie swojego swobodnego uznania.

§ 5

PRZEBIEG TRANSAKCJI

W celu dokonania zakupu określonego Towaru w Sklepie internetowym, Użytkownik rejestruje się na platformie www.Lulu-love.pl, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem tej platformy. Wysłanie formularza zakupu zgodnie z treścią niniejszego ustępu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu, a także stanowi o zawarciu Umowy zamówionego Towaru.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych bądź z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Umowy przez Sklep internetowy – Sklep internetowy spróbuje skontaktować się z Klientem w celu uzupełnienia, bądź sprostowania danych lub wyjaśnienia przyczyn uniemożliwiających realizację Umowy. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sklep internetowy jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży z Klientem.

Korektę do swojego Zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje Zamówienie, zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep internetowy. W wypadku opłaconego Zamówienia, Sklep internetowy zwraca Klientowi wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia Zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłanej Klientowi informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

Użytkownik po wysłaniu Zamówienia zakupu Towaru dokonuje zapłaty za Towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep internetowy (w przypadku wyboru odpowiednio systemu dotpay.pl lub przelewu bankowego) wysyłany jest do Użytkownika wybrany przez niego Towar. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie Towaru za pobraniem ceny, Sklep internetowy dokonuje wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu Zamówienia przez Klienta.

Towar zamówiony w Sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt wysyłki jest stały i na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 17PLN - paczkomaty oraz 20PLN kurier, przy czym za zakupy powyżej 200PLN wysyłka wynosi 0PLN (Sklep pokrywa koszty wysyłki).

Przesyłka nadawana jest niezwłocznie po realizacji zamówienia w terminie do maksymalnie 10 dni roboczych, zaś sam czas dostawy zgodny z wybraną opcją przesyłki. Przy wyborze opcji płatności “przelew” lub przelewem online należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

Wraz z Towarem, na wyraźne życzenie Klienta, wydawana jest faktura potwierdzająca zakup. W innym przypadku potwierdzeniem zakupu jest potwierdzenie dokonanej płatności. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów, Klient w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Towaru uprawniony jest zgłosić ten fakt do Sklepu internetowego i wnieść o uzupełnienie brakującego dokumentu. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany Towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie tj. w terminie 2 dni kalendarzowych poinformować Sklep internetowy.

W czasie realizowania przez Sklep internetowy Umowy, Klient uprawniony jest do uzyskiwania informacji odnoszących się do poszczególnych etapów jej realizacji. Jednocześnie Sklep internetowy zapewnia, iż będzie informował Klienta o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po jego stronie tj. przyjęciu Zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty i wysłaniu Towaru.

§ 6

FORMY PŁATNOŚCI CENY ZA TOWAR

Sklep internetowy przewiduje następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

przelewem bankowym (przedpłata)

za pośrednictwem systemu autopay.pl

§ 7

DOSTAWA

Towar zamówiony w Sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronie Sklepu internetowego w dziale Dostawa.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie i Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien dokładnie opisać stan przesyłki zgodny ze stanem faktycznym, w tym wskazać sposób opakowania przesyłki, m.in. zapakowanie Towaru. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego Towaru do Klienta lub jego odpowiednią naprawę.

Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sklep internetowy nastąpiła wskutek siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego i nienależytego wykonania Umowy. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Klienta o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji Umowy.

Z chwilą wydania Towaru przez Sklep internetowy Klientowi, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

§ 8

ZWROT TOWARU I ANULOWANIE TRANSAKCJI / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.

Oświadczenie Klient winien wysłać listem poleconym na adres Sklepu internetowego lub załączyć do paczki ze zwracanym Towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zwracany Towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany Towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

Zwrot Towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

Po otrzymaniu przez Sklep internetowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego Towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta. Obowiązek zwrotu ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wiąże Sklep internetowy wówczas, gdy cena za Towar została przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zapłacona przez Klienta. Koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego ponosi Klient.

Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane lub zamawiane na indywidualne zamówienie klienta.

§ 9

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady zakupionego Towaru, Konsument zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ma prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

W przypadku istnienia wady sprzedanego Towaru Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Chyba, że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sklep internetowy nie odpowiada za wadę Towaru z Umową, gdy Konsument w dacie zawarcia Umowy o niej wiedział bądź w przypadku gdy niezgodność Towaru powstała w wyniku złożenia przez Konsumenta mylnego Zamówienia a także w przypadku gdy Towar nie zawiera istotnych odstępstw i jest zgodny z złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniem.

Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi, w tym o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia wydania tego Towaru Konsumentowi.

W stosunku do Przedsiębiorców rękojmia za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową (wadę fizyczną), w szczególności, gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewnił Konsumenta. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi internetowemu na adres e-mail: kontakt@lulu-love.pl. W zgłoszeniu Konsument powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Konsument w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego Towaru do Sklepu internetowego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Konsument. 

Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieustosunkowanie się do żądania Konsumenta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci na rzecz Konsumenta równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary do wyboru.

Gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep internetowy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (m.in. kolorów), nie stanowi podstawy do reklamacji.

Kurczenie się tkanin w praniu oraz uszkodzenia będące efektem „haczenia się” tkanin podczas noszenia nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym m.in. w przypadku zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany warunków współpracy z dostawcami lub producentami Towarów jak również w przypadku zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla Zamówień złożonych po dniu wejścia w życie zmienionej wersji Regulaminu.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzenia nowych funkcjonalności portalu www.lulu-love.pl.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie poczty elektronicznej ze Sklepu internetowego do Klienta, spowodowane przez blokowanie dostarczenia poczty elektronicznej przez podmioty trzecie (m.in. operatorów serwerów pocztowych) oraz oprogramowanie stosowane przez Klienta.