ZWROTY I REKLAMACJE NA Lulu-love.pl

ZWROT TOWARU I ANULOWANIE TRANSAKCJI / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.

Oświadczenie Klient winien wysłać listem poleconym na adres Sklepu internetowego lub załączyć do paczki ze zwracanym Towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zwracany Towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany Towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

Zwrot Towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

Po otrzymaniu przez Sklep internetowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i zwracanego Towaru, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego Towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta. Obowiązek zwrotu ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wiąże Sklep internetowy wówczas, gdy cena za Towar została przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zapłacona przez Klienta. Koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego ponosi Klient.

Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane lub zamawiane na indywidualne zamówienie klienta.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady zakupionego Towaru, Konsument zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ma prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

W przypadku istnienia wady sprzedanego Towaru Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Chyba, że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sklep internetowy nie odpowiada za wadę Towaru z Umową, gdy Konsument w dacie zawarcia Umowy o niej wiedział bądź w przypadku gdy niezgodność Towaru powstała w wyniku złożenia przez Konsumenta mylnego Zamówienia a także w przypadku gdy Towar nie zawiera istotnych odstępstw i jest zgodny z złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniem.

Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi, w tym o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia wydania tego Towaru Konsumentowi.

W stosunku do Przedsiębiorców rękojmia za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową (wadę fizyczną), w szczególności, gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewnił Konsumenta. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi internetowemu na adres e-mail: kontakt@lulu-love.pl. W zgłoszeniu Konsument powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Konsument w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego Towaru do Sklepu internetowego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Konsument. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep internetowy zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieustosunkowanie się do żądania Konsumenta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci na rzecz Konsumenta równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary do wyboru.

Gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep internetowy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (m.in. kolorów), nie stanowi podstawy do reklamacji.

Kurczenie się tkanin w praniu oraz uszkodzenia będące efektem „haczenia się” tkanin podczas noszenia nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji.